sonja

Algemene informatie

> Kosten

> Lesrooster

> Foto Gallerij

 

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden 2012

Yoga Sonja Smit
Studio vestiging : Lagendijk 1 -3, 1541 KA Koog aan de Zaan

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, cursussen en koopwaar van Yoga Sonja Smit , op alle overeenkomsten en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder, Yoga Sonja Smit , wordt aangeduid als Sonja. De wederpartij (klant, leerling of Cursist) wordt aangeduid als Cursist.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Cursist en Sonja gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen van Sonja zijn vrijblijvend.
2.2. Als Cursist aan Sonja gegevens verstrekt, mag Sonja uitgaan van de juistheid hiervan en zal de cursusuitvoering hierop baseren. Verstrekte gegevens worden zonder toestemming van cursist niet voor externe doeleinden gebruikt.
2.3. De prijzen voor koopwaar en cursussen zijn vast en niet onderhandelbaar. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
Artikel 3: Adviezen, aansprakelijkheid en rechten
3.1. Cursist kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die Sonja verstrekt.
3.2. Cursist vrijwaart Sonja voor elke aanspraak met betrekking tot het gebruik van de ruimten alwaar cursussen worden gevolgd en overige activiteiten plaatsvinden. Alsmede het gebouw en eigenaar dezer waar de cursusruimte is gevestigd.
3.3. Cursist vrijwaart Sonja voor elke aanspraak over het zoek- of defect raken van eigendommen van Cursist.
3.4. Cursist vrijwaart Sonja voor elke aanspraak betreffende het tijdens cursus of aanwezigheid in het cursusgebouw oplopen van blessures, lichamelijk letsel, blijvende invaliditeit of het overlijden van Cursist.
Artikel 4: Prijzen, prijswijziging en betalingen.
4.1 Actuele prijzen voor cursussen en handelswaar staan vermeld op de website van Sonja . Op brochures en overige publicaties kunnen afwijkende prijzen vermeld staan, hieraan kunnen geen rechten door Cursist worden ontleent.
4.2 Prijswijzigingen kunnen per kalendermaand worden doorgevoerd. Een stijging van kostprijsbepalende factoren is voldoende rede voor een prijswijziging.
4.3 Prijzen voor arrangementen, workshops en evenementen zijn vast voor de duur van de cursus.
4.4 Cursusbetalingen dienen altijd voor aanvang van de cursus, of voor aanvang van de kalendermaand plaats te vinden, betalingen à contant of op girorekening van Sonja .
4.5 Indien Cursist niet aan betalingsvoorwaarden voldoet kan Sonja de cursusdeelname van Cursist beëindigen, de door Cursist verschuldigde cursusgelden inclusief opzegtermijn worden door derden geïnd, inclusief bijkomende incassokosten.
Artikel 5: Vakantie, feestdagen, ziekte en calamiteiten.
5.1 Sonja mag jaarlijks een zomervakantieperiode van 4 aaneengesloten weken in de maanden juli en augustus vaststellen, over deze periode is Cursist geen cursusgeld verschuldigd. Tevens kan Sonja gebruikmaken van 2 vakantieperiodes van 1 week per kalenderjaar, waarbij Sonja vervangende docenten of lesuren zal verzorgen.
5.2 Bij vakantie van Cursist zal betaling van het lesgeld door Cursist onverminderd doorgaan.
5.3 Sonja kan gebruikmaken van de in Nederland vastgestelde feestdagen, waarbij Cursist geen vervangende cursus of cursusgeld creditering zal worden verstrekt.
5.4 Bij ziekte van Sonja of calamiteiten, waardoor Sonja geen cursus kan geven of gedupeerd is, kan Cursist geen aanspraak maken op vervangende cursus of cursusgeld creditering.
5.5 Sonja zal al het mogelijke in het werk stellen om bij onder 5.4 vermelde items vervangende docenten of lesuren te verzorgen.
Artikel 6: Beëindiging cursus
6.1 Als Cursist de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Sonja en Sonja hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
6.2 Sonja heeft bij ontbinding van een overeenkomst recht op vergoeding van 1 maand cursusgeld.
6.3 Indien Cursist tijdens arrangementen, workshops, dagcursussen en evenementen een cursus beëindigd zal geen cursusgeld worden gecrediteerd.
Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
7.2. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sonja neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Sonja mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
7.3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen

Laatste nieuws

> Website Ria en Hugo

> Nieuwsbrief juni 2019

> Sport Yoga

 

 

buitenzijde studio yoga sonja smit

Locatie Yoga Sonja Smit Studio nummer B228