sonja

Algemene informatie

> Kosten

> Lesrooster

> Foto Gallerij

 

Privacy Statement Yoga Sonja Smit

Yoga Sonja Smit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Alle persoonsgegevens worden digitaal stand-alone in een database op een gegevensdrager buiten internet opgeslagen, zolang de persoon leerling is bij Yoga Sonja Smit. De gegevens betreffen uitsluitend de informatie, zoals door de leerling op het fysieke inschrijfformulier zijn verstrekt.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van data

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van data op de yogasonjasmit.nl site van Sonja Smit.. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van het gebruik van de yogasonjasmit.nl website.

Door het raadplegen van data op deze site komt een overeenkomst tot stand tussen u en yogasonjasmit.nl. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. u kunt gebruik maken van deze site voor het zoeken van data. U mag de data slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik .

2. yogasonjasmit.nl of de partij waarvan yogasonjasmit.nl de data betrekt, is rechthebbende op de auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de data en/of databanken. Het ter beschikking stellen voor het onder punt 1 geformuleerde doel strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.

3. het is niet toegestaan de data te verhandelen, te reproduceren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

4. U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van yogasonjasmit.nl, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de data op deze site en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.

5. bij misbruik van het bovenstaande behoudt yogasonjasmit.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van data te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van yogasonjasmit.nl l.

6. yogasonjasmit.nl staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de data op deze site. yogasonjasmit.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van data.

7. yogasonjasmit.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

8. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

Laatste nieuws

> Website Ria en Hugo

> Nieuwsbrief juni 2019

> Sport Yoga

 

 

buitenzijde studio yoga sonja smit

Locatie Yoga Sonja Smit Studio nummer B228